WELKOM

Geachte bezoeker,

Hartelijk welkom op de website voor Bredase Veteranen.

Het doel van deze website is om bij te dragen aan de behoefte aan informatie en aan onderlinge contacten tussen veteranen die in Breda, Prinsenbeek, Terheyden, Teteringen, Ulvenhout en Bavel woonachtig zijn.

Ook wil onze Stichting Veteranen Breda (SVB) graag iedere website bezoeker in de gelegenheid stellen informatie te vinden over de afgelopen lokale veteranendagen en uiteraard over de komende Bredase en Nederlandse veteranendag.

Graag wil ik u attenderen op de informatie over veteranenzorg en de ontwikkelingen in zake maatschappelijke erkenning en waardering.

Namens het stichtingsbestuur hoop ik dat u met plezier gebruik zult maken van deze website. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, schroom dan niet deze kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Frans J.M. Dirks

Voorzitter

M: +31653719668

Evoorzitter@bredaseveteranen.nl

W: www.bredaseveteranen.nl

 

Secretaris SVB

Vijfhagen 144  | 4812 XT | BREDA

 

BELEID VETERANENDAG BREDA 

  1. Algemeen

Momenteel wordt aan militairen die uitgezonden zijn geweest het draaginsigne veteranen en de veteranenpas samen met het handboek veteranen uitgereikt, tenzij de veteraan daar geen prijs opstelt.

Veteranen worden geregistreerd ook om Defensie de mogelijkheid te bieden veteranen over relevante ontwikkelingen te informeren.

Dit is een hele vooruitgang in vergelijking met de erkenning, waardering en de zorg van oud militairen die terugkeerden van het front tijdens de Tweede Wereldoorlog, in onze voormalige koloniale rijksdelen of Korea, dan wel terugkeerden van eerdere vredesmissies.

Voor alle veteranen wordt er ieder jaar, op of rond de verjaardag van wijlen Prins Bernhard (29 juni), een nationale veteranendag gehouden. De bedoeling van een dergelijke dag is veteranen in de gelegenheid te stellen om met elkaar en met de burgerbevolking in contact te komen ter bevordering van de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle veteranen.

Defensie verstaat onder veteranen:

“de (gewezen) militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog”.

Voortgaande ouderdom maakt dat veteranen minder mobiel raken en lang niet allemaal de Nederlandse Veteranendag meer kunnen bezoeken. De vraag naar lokale veteranendagen is dan ook toegenomen.

De Stichting Veteranen Breda en, voor wat betreft de Bredase Veteranendag, het Comité Veteranendag Breda volgen het landelijk veteranenbeleid en beroepen zich bij twijfel hierop.

 2.Participatie

Ervaring heeft geleerd dat realisatie van een lokale veteranendag sterk afhankelijk is van plaatselijke mogelijkheden en beperkingen, nog los van de motivatie van de betrokken veteranen. Voor Breda ligt de situatie niet bepaald ongunstig. De betrokkenheid van de gemeente Breda, de NLDA en de CLSK maken dat een effectieve samenwerking en bundeling van krachten leidt naar een aantrekkelijk evenement.

 3.Deelname

De Veteranendag Breda is bestemd voor alle in die gemeente wonende veteranen. Om niemand te vergeten wordt de meest actuele registratie van het Veteraneninstituut en van het Ministerie van Defensie gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging. Omdat dit een goede zaak dient maar ook omdat het voor eenmalig gebruik geldt, is hiervoor toestemming verkregen. Individuele wensen van veteranen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld in geval een veteraan geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

Bij de uitvoering is betrokkenheid van lokale veteranen organisaties essentieel. Een veteraneninloophuis kan hier een hulpmiddel bieden. Sinds 1 janauri 2015 wordt in Raffy iedere laatste donderdag van de maand een inloop gehouden. Deze bijeenkomst staat bekend als Veteranen Inloophuis de Baronie (VIB).

Het potentieel aan veteranen betreft in Breda ongeveer 1000 (01012017) oud militairen en ook nog actief dienenden. Bij de realisatie van de Bredase veteranendag, wordt rekening gehouden met een effectieve deelname van ongeveer 150 veteranen inclusief eventuele begeleiders.

 4.Uitvoering

Uitvoering van de veteranendag Breda geschiedt door het Comité Veteranendag Breda. Het comité bestaat uit zoveel vertegenwoordigers van veteranenorganisaties als het comité zelf nodig acht. Het is voorts aan het comité om de verdeling van functies te bepalen.

De veteranendag is bestemd voor lokale veteranen. Inbreng van deze groep inwoners van Breda is dan ook leidend bij de uitvoering. Daarnaast zal realisatie van de Bredase Veteranendag (BVD) zo veel als mogelijk worden gespiegeld aan ervaringen met reeds gehouden veteranendagen, inclusief het daarbij vertoonde specifieke vlagvertoon. Zo wordt, op wens van Bredase veteranen, het uiterste gedaan om een veteranenmars door de stad met defilé afgenomen door de burgemeester van Breda, te verzorgen.

Een goede uitvoering maakt gebruik van een communicatieplan, een begroting voor de noodzakelijke financiële verantwoording en een draaiboek voor de geplande activiteiten.

 5.Evaluatie

Opdat het Comité Veteranendag Breda in staat wordt gesteld, ieder jaar een betere veteranendag dan de voorgaande te organiseren, wordt uiterlijk binnen twee weken na afloop een evaluatie gehouden. Zo kunnen ten behoeve van de eerstvolgende veteranendag suggesties voor verbetering worden gegenereerd.

 

Het Comité Veteranendag Breda bestaat uit:

F.J.M. Dirks, voorzitter

A. Koppe, POC voor NLDA

S. Foesenek, secretaris

J.P.J. Bakker, penningmeester